Огласна табла (обавештења, испити...)


Понуђени изборни програми за први разред

Понуђени изборни програми за други разред

Понуђени изборни програми за трећи разред

Пријава испита за ученике август 2021

Издавање дупликата јавних исправа

Прикажи све...

БМК


Корисни линкови
Школски одборШколски одбор има девет чланова, укључујући и председника и чине га по три представника запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе.

Школски одбор Гимназије ''Свети Сава'':

- др Вера Спасеновић, председник школског одбора, - представник родитеља,
- Давор Николић, проф. хемије, заменик председника, - представник запослених,
- Александра Вујадиновић Вучетић, - представник јединице локалне самоуправе,
- Александар Влајковић, - представник јединице локалне самоуправе,
- Владимир Марић, - представник јединице локалне самоуправе,
- Небојша Грковић, - представник родитеља,
- Наташа Михајловић, - представник родитеља,
- Нада Еремија, проф. енглеског језика, - представник запослених,
- Наташа Стојановић, педагог, - представник запослених.

Чланове школског одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова школског одбора.

Чланове школског одбора из реда запослених предлаже Наставничко веће, а из реда родитеља - Савет родитеља, тајним изјашњавањем.

Мандат школског одбора траје четири године.

Школски одбор:

1) доноси статут, правила понашања у установи и друге опште акте и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова;

2) доноси школски програм, развојни план, годишњи план рада, усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;

3) утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије;

4) доноси финансијски план установе, у складу са законом;

5) усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија,

6) расписује конкурс и бира директора;

7) разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада;

8) доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;

9) одлучује по жалби, односно приговору на решење директора;

10) обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом.

Седницама школског одбора присуствује и учествује у њиховом раду представник синдиката у гимназији, без права одлучивања.

Седницама школског одбора када школски одбор одлучује по питањима 3), 4), 5), 6) и 9) присуствују и учествују у њиховом раду два представника ученичког парламента, без права одлучивања. Школски одбор гимназије састаје се у проширеном саставу када разматра и одлучује о питањима тач. 1), 2), 7) и 8). Проширени састав укључује два пунолетна ученика које бира Ученички парламент школе.„Гимназија формира интелигенцију и карактер, можда више, снажније, и у неким правцима дубље,
него универзитет;
она је од великог утицаја на дух и моралну вредност будућих интелектуалних нараштаја.
Поред универзитета, од ње највише зависи каква ће се морална и духовна атмосфера развити у држави, какав ће тим добити њена цивилизација, и напослетку да ли ће се успоравати или ометати развијање великих личности, у којима се до највећег степена изражавају особине једног народа.“
- Јован Цвијић

Слика школе
Свети Сава
Панел за запослене Гимназија „Свети Сава” © 2017. Сва права задржана. Израда веб сајта Веб секција школе