Огласна табла (обавештења, испити...)


Распоред писаних провера за прво полугодиште школске 2023/24. године.

Кориговани распоред ванредних испита у септембарско-октовбарском испитном року школске 2023/24. године.

ОБАВЕШТЕЊЕ за ученике других гимназија и Туристичко-угоститељске школе који ће похађати италијански језик у нашој школиОБАВЕШТЕЊЕ за ученике других гимназија и Туристичко-угоститељске школе који ће похађати италијански језик у нашој школи

Прикажи све...

БМК


Корисни линкови
Школски одборШколски одбор има девет чланова, укључујући и председника и чине га по три представника запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе.

Школски одбор Гимназије ''Свети Сава'':

- др Вера Спасеновић, председник школског одбора, - представник родитеља,
- Давор Николић, проф. хемије, заменик председника, - представник запослених,
- Александра Вујадиновић Вучетић, - представник јединице локалне самоуправе,
- Александар Влајковић, - представник јединице локалне самоуправе,
- Владимир Марић, - представник јединице локалне самоуправе,
- Небојша Грковић, - представник родитеља,
- Наташа Михајловић, - представник родитеља,
- Нада Еремија, проф. енглеског језика, - представник запослених,
- Наташа Стојановић, педагог, - представник запослених.

Чланове школског одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова школског одбора.

Чланове школског одбора из реда запослених предлаже Наставничко веће, а из реда родитеља - Савет родитеља, тајним изјашњавањем.

Мандат школског одбора траје четири године.

Школски одбор:

1) доноси статут, правила понашања у установи и друге опште акте и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова;

2) доноси школски програм, развојни план, годишњи план рада, усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;

3) утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије;

4) доноси финансијски план установе, у складу са законом;

5) усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија,

6) расписује конкурс и бира директора;

7) разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада;

8) доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;

9) одлучује по жалби, односно приговору на решење директора;

10) обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом.

Седницама школског одбора присуствује и учествује у њиховом раду представник синдиката у гимназији, без права одлучивања.

Седницама школског одбора када школски одбор одлучује по питањима 3), 4), 5), 6) и 9) присуствују и учествују у њиховом раду два представника ученичког парламента, без права одлучивања. Школски одбор гимназије састаје се у проширеном саставу када разматра и одлучује о питањима тач. 1), 2), 7) и 8). Проширени састав укључује два пунолетна ученика које бира Ученички парламент школе.
„Гимназија формира интелигенцију и карактер, можда више, снажније, и у неким правцима дубље,
него универзитет;
она је од великог утицаја на дух и моралну вредност будућих интелектуалних нараштаја.
Поред универзитета, од ње највише зависи каква ће се морална и духовна атмосфера развити у држави, какав ће тим добити њена цивилизација, и напослетку да ли ће се успоравати или ометати развијање великих личности, у којима се до највећег степена изражавају особине једног народа.“
- Јован Цвијић

Слика школе
Свети Сава
Панел за запослене Гимназија „Свети Сава” © 2017. Сва права задржана. Израда веб сајта Веб секција школе